Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(zwany dalej: „Regulaminem”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1
  i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa:
 3. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz (ii) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie Usługodawcy pod adresem https://leka-praca.com w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 

§ 2

SŁOWNICZEK

 1. Strona Usługodawcy, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://leka-praca.com
 2. Usługodawca – LEKA Lesia Dokhvat z siedzibą w Warszawie, 02-819 Warszawa, ul. Plac Kasztelański 3, NIP: 5223039415, REGON: 362574485, tel.: +48 575 439 847, e-mail: info@leka-praca.com
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Strony
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na Stronie
 5. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO
 6. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Zgodnie z tym artykułem „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
 8. System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.)
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych
  na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.)
 10. Usługa – określona w Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pomocą Strony przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

 

§ 3

WARUNKI ORAZ ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ. OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca świadczy Usługi nieodpłatnie.
 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca za pomocą Strony świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, t.j. umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy,
  w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż korzystanie ze Strony Usługodawcy, a tym samym z jego Usług, odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej, zawartej w sposób określony w powołanym postanowieniu.
 4. Regulamin korzystania ze Strony jest dostępny dla Usługobiorców nieodpłatnie na Stronie pod adresem: https://leka-praca.com
 5. Korzystanie ze Strony Usługodawcy przez Usługobiorcę oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 6. Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych, który odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Usług w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, prawem powszechnie obowiązującym oraz zachowaniem dobrych obyczajów.
 8. Zakazane jest:
 9. podawanie podczas korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieprawidłowych, niedokładnych, nieaktualnych i wprowadzających w błąd informacji lub danych osobowych,
 10. naruszanie dóbr osobistych Usługodawcy oraz jego pracowników, współpracowników,
 11. dostarczanie Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzać Usługodawcę w błąd,
 12. podejmowanie przez Usługobiorcę działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje Strony, zwłaszcza zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Usługodawca, w szczególności do współpracy ze Stroną, są następujące:
 2. komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,
 3. dostęp do poczty elektronicznej,
 4. przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer 9.0, Firefox 17, Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowsza wersja z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu,
 5. oprogramowanie do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX,
 6. możliwość instalacji plików Cookies.
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z zasadami przedstawionymi w Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia ww. wymagań technicznych, dalsze korzystanie ze Strony może być niemożliwe.
 8. Strona Usługodawcy wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 9. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, badaniu popularności poszczególnych zakładek i Usług.
 10. Usługobiorca może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia. Wówczas korzystanie ze Strony będzie możliwe, za wyjątkiem funkcji wymagających plików cookies.
 11. Usługobiorca może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu.
 12. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach są następujące:
 13. Mozilla Firefox – W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że Usługobiorca nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn (http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek),
 14. Microsoft Internet Explorer – W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem Usługobiorca może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych (http://support.microsoft.com/kb/278835/pl),
 15. Google Chrome – W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647),
 16. Opera – Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn (http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html),
 17. Apple Safari – W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Usługobiorca znajdzie w niej liczne opcje dotyczące plików cookie (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL).

 

§ 5

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na Stronę oraz rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę Strony.
 2. Usługobiorca i Usługodawca, mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa powyżej, bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Usługobiorca ma prawo złożyć Usługodawcy takie oświadczenie woli w szczególności poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@leka-praca.com lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Z kolei Usługodawca ma prawo złożyć Usługobiorcy takie oświadczenie woli poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

 

§ 6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych
  na podstawie niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@leka-praca.com lub listownie na adres siedziby Usługodawcy: ul. Plac Kasztelański 3, 02-819 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 3. słowo „Reklamacja”,
 4. oznaczenie Usługobiorcy oraz jego dane kontaktowe umożliwiające kontakt z nim (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej),
 5. przedmiot reklamacji,
 6. okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę do przekazania dodatkowych informacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Usługobiorcy listownie na adres korespondencyjny Usługobiorcy wskazany w reklamacji lub – o ile Usługobiorca o to poprosi w reklamacji – w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z powodów technicznych mogą zaistnieć nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje także czasowe wyłączenie dostępu do Strony z powodu przeprowadzanych czynności modernizacyjnych Strony.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z przyczyn wskazanych powyżej oraz innych przyczyn będących poza wpływem Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności także za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przez niego wskazany oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Usługobiorcę.

 

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Korzystanie z Usług, niewymagające podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych, może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych.
 2. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony Usługodawca pełni funkcję Administratora.
 3. Administrator przetwarza Dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie pod adresem: https://leka-praca.com/polityka-prywatnosci/.
 5. Podanie Danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Usługobiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
  i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści zawarte na Stronie służą jedynie celom informacyjnym.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z chwilą umieszczenia nowego Regulaminu
  na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Usługodawcy.
 4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Usługodawcy.
 5. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz RODO.
 7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z Regulaminu.
 8. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

Plac Kasztelański 3
01-362 Warschau / Polska

Tel.: +48 575 439 847
E-Mail: info@leka-praca.com

NIP: 522-30-39-415 | REGON: 362-574-485
Polityka prywatności · Regulamin

Файли cookie полегшують надання наших послуг. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтесь, що ми використовуємо файли cookie.