Polityka prywatności

Polityka prywatności LEKA Lesia Dokhvat
(zwana dalej: „Polityką”)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć nasze działania na Twoich danych osobowych i sposoby ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej LEKA Lesia Dokhvat (zwanej dalej: „LEKA”) akceptujesz wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Polityce. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową www.leka-praca.com.

 

I. Zakres Polityki

Niniejsza Polityka jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających naszą stronę internetową,
jak również korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (zwanej dalej: „RODO”).

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności. Twoje dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania strony internetowej są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Niniejsza Polityka jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Nasza strona internetowa ma charakter otwarty.

Jednym z kluczowych celów działalności LEKA jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony internetowej ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Niniejsza Polityka informuje o przetwarzaniu przez LEKA danych osobowych:

a) pracowników lub współpracowników swoich Klientów/Kontrahentów,
b) innych osób kontaktujących się z LEKA (za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu),
     a także osób, z którymi LEKA kontaktuje się (za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu).

Niniejsza Polityka zawiera także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zwłaszcza prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników Klientów/Kontrahentów – osób do kontaktu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest LEKA Lesia Dokhvat z siedzibą w Warszawie, (zwana dalej: „Administratorem”), przy ul. Plac Kasztelański 3, 02-819 Warszawa, NIP: 5223039415, REGON: 362574485, tel.: +48 575 439 847, e-mail: info@leka-praca.com
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Witold Zielonka, e-mail: witold.zielonka@leka-praca.com
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta/Kontrahenta lub potencjalnego Klienta/Kontrahenta. Tym samym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

a) skontaktowania się z Tobą w aktualnych sprawach dotyczących m.in.:

• wykonywania umów między Administratorem a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz,
• przedstawiania ofert,
• otrzymywania zleceń,
• udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na utrzymywaniu stałego kontaktu z naszymi Klientami/Kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).

b) przekazania Tobie innych informacji o działalności Administratora i możliwych formach współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na stałym utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów/Kontrahentów.

c) bronienia się przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora lub dochodzenia roszczeń związanych z umową z Klientem/Kontrahentem, który jest Twoim pracodawcą lub który reprezentujesz – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na bronieniu się przed wysuwanymi roszczeniami, lub możliwości dochodzenia roszczeń.

4. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

a) przez okres wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz,
b) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, oraz
c) przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 powyżej mogą być np.:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi księgowe, usługi rozliczeniowe, usługi kadrowe, usługi prawne, usługi IT. Takie podmioty będą mogły przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jej poleceniami,
c) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, na podstawie art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy LEKA przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych innych osób kontaktujących się z LEKA
(za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu) oraz osób, z którymi kontaktujemy się (za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu)

Wskazane poniżej informacje dotyczą osób, które kontaktują się z nami w różnych sprawach, a nie są naszym Klientem/Kontrahentem, czy też pracownikiem/współpracownikiem naszego Klienta/Kontrahenta. Nadto, dotyczą sytuacji, gdy to Kancelaria (za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu) kontaktuje się z Tobą w różnych sprawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest LEKA Lesia Dokhvat z siedzibą w Warszawie, (zwana dalej: „Administratorem”), przy ul. Plac Kasztelański 3, 02-819 Warszawa, NIP: 5223039415, REGON: 362574485, tel.: +48 575 439 847, e-mail: info@leka-praca.com
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Witold Zielonka, e-mail: witold.zielonka@leka-praca.com
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu:

a) odpowiedzi na Twoje pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej czy też innych kwestii.

b) nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymiany wiadomości
w korespondencji elektronicznej (np. udzielania odpowiedzi na pytania, prezentowania ofert), a po zakończeniu kontaktu przez okres sześciu miesięcy. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 powyżej mogą być np.:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
b) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi księgowe, usługi rozliczeniowe, usługi kadrowe, usługi prawne, usługi IT. Takie podmioty będą mogły przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jej poleceniami,
c) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługują Ci następujące prawa:

f) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
g) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
h) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO,
i) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
j) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, na podstawie art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy LEKA przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

IV. Aktualizacje naszej Polityki

W razie zmian regulacyjnych, jak również zmiany postępowania z Twoimi danymi osobowymi, uprawnieni jesteśmy do zmiany niniejszej Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej www.leka-praca.com

Plac Kasztelański 3
01-362 Warschau / Polska

Tel.: +48 575 439 847
E-Mail: info@leka-praca.com

NIP: 522-30-39-415 | REGON: 362-574-485
Polityka prywatności · Regulamin

Файли cookie полегшують надання наших послуг. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтесь, що ми використовуємо файли cookie.